دیدگاه

به نام خداوند دانا، توانا و دادگر

به نام او که دانا است و دانایی را چون نوری در دل انسان افشاند و از راه «قرائت»، «قلم» و «کتاب»  او را دانا ساخت و سپس به دانایان رفعت و برتری بخشید. به نام او که چون دانا است، توانا است. زیرا دانایی، توانایی است. او با دانایی خود، توانای مطلق است و آفریننده‌ای  با تدبیر و مربی انسان و همه عالمیان. به نام او که چون دانا است، دادگر نیز است. زیرا دانایی بستر دادگری و دادستانی است و استبداد از نادانی، برمی‌خیزد و ستمگران در حقیقت هیچ بهره‌ای از دانایی ندارند. ملک و ملکوت خداوند و همه هستی، آیتی ادامه مطلب