وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

  حق رأی و مشارکت در انتخابات، بهترین و مهمترین ابزار برای تطبیق حکومت دموکراتیک است. قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و بهادامه…تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

یادآوری: در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال ۱۳۸۵ادامه…ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

این مقاله در سال ۱۳۸۶ در باره تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت چاپ و نشر مجموعه آنها نوشته شده و به عنوان مقدمه در کتاب (مجموعه کامل قوانینادامه…تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن

درآمد:شورای وزیران ۱۴-۲۱ جدی را  به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است. قانون اساسی موجود یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای مردم افغانستان در دوران پس از امارت طالبانادامه…مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن