وبسایت شخصی سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

ارتباط با ما
 آدرس دفتر
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

سرک شاه محمو خان وات

صدارت عظمی-کابل - افغانستان

ایمیل

admin@sarwardanesh.com